واکنش وزارت ورزش به مصاحبه تاج؛ ویلموتس را وزیر معرفی نکردطبعا انتخاب و عقد قرارداد با افراد و مربیان تیمهای ملی از اختیارات و مسئولیتهای کامل فدراسیون هاست و وزارت ورزش و جوانان هیچ دخالتی در انتخاب مربیان نداشته و ندارد.