وحید هاشمیان:۹ ماه است که ریالی پول نگرفته‌ام/ هر مربی که می‌آید دوست دارد کادر خودش را بیاورددر شرایط فعلی کشور وقتی ما توانایی پرداخت پول را نداریم و مربیان خارجی هم به قوانین بین الملل و حرفه ای عادت کرده اند بعد از مدتی ول می کنند و میزان روند.