ورود افراد شرور به ورزشگاه ها ممنوع می شودورود افراد شرور به ورزشگاه ها ممنوع می شود