ورود اولین پلتفرم نمایش آنلاین فیلم کوتاه به بازاراهداف «ودیو» فعالیت متمرکز در حوزه فیلم کوتاه است.