وریا غفوری داربی را از دست دادمدافع راست استقلال داربی ۸۹ پایتخت را به دلیل مصدومیت از دست داد.