وزارت ‌خارجه ! لطفا حرمت هنرمندان این مملکت را نگه داریدشماري دلال‌ با دريافت مبالغ هنگفت به راحتي وقت سريع رواديد را ترتيب داده و حتي رواديد را هم دريافت مي‌کنند. اين کار اخلاقي نيست و هنرمندان حاضر به انجام آن نيستند.