وزیر بهداشت: فعالیت باشگاه‌های ورزشی انفرادی و غیرگروهی مجاز استوزیر بهداشت: فعالیت باشگاه‌های ورزشی انفرادی و غیرگروهی مجاز است