وزیر ورزش: امکان حضور بانوان تماشاگر فوتبال در ۱۰ استادیوم کشور فراهم استحدود یک ساعتی که از بازی گذشت حاج آقا عاملی به من گفتند؛ این خانم ها آمدند چه مشکلی بوجود آمد؟ گفتم حاج آقا ما هم همه حرفمان همین است.