وزیر ورزش: در برابر مهاجرت ورزشکاران به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیستیم/ اینها فرزندان مردم، ایران و نظام هستنددر برابر مهاجرت ورزشکاران به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیستیم و معتقدیم با روش منطقی و غیر احساسی باید با ورزشکاران، پیشکسوتان و جوانان آینده ورزش کشور ارتباط برقرار کنیم و نظارت دقیق داشته باشیم تا بتوانیم این موضوع را کنترل کنیم.