وقتی مربی ایرانی پیشنهاد باشگاه اسپانیایی را رد کردنزدیک به دو سال قبل پیشنهاد مربیگری در تیم جوانان اوساسونا هم به نکونام شد ولی در آن زمان او تصمیم گرفت به این پیشنهاد پاسخ منفی بدهد.