ویسی و تقوی، گزینه‌های جدید تیم ملی امیدبنابراین از بین ۲ گزینه باقی‌مانده یعنی تقوی و ویسی به نظر می‌رسد شانس هر دو نفر برای رسیدن به صندلی امیدها برابر باشد.