ویلموتس: مرا در دوران فوتبالم کشتند اما تسلیم نشدم/اگر فردا پیشنهادی جذاب برسد قبول می‌کنمهرگز با باد نمی لرزم. فوتبال یک اشتیاق ذاتی در من است و هیچ گاه از من دور نمی شود. هنوزم تلفنم پیاپی زنگ می خورد و پیشنهادهای متفاوتی دارم.