ویلموتس: منتظر حکم فیفا درباره پرونده ایران هستم/در بلژیک فقط به استاندارد لیژ برمی‌گردممدیر برنامه های من اکنون در حال بررسی پیشنهاد رسیده هستند. البته در این شرایط منتظرم. در تاریخ ۱۵ نوامبر گذشته کارم را با فدراسیون متوقف کردم. به فیفا نیز علیه فدراسیون ایران شکایت کردم و منتظر حکم فیفا هستم.