پاداش نجومی امیر قطر به اعضای تیم فوتبال (+تکذیب)اعضای تیم ملی فوتبال قطر، روز جمعه در ديوان اميري به همراه امير این کشور ناهار خواهند خورد.