پادشاه در سیرک اینترنتی AFC لخت استشک نکنید که خیلی‌ها در همین آسیا به این افتخارات اینترنتی ما می‌خندند. اگر به غرور ملی اهمیت می‌دهیم، خودمان را اسباب ریشخند خلایق نکنیم.