پاسخ مسی به دعوت رونالدو برای رفتن به لیگ ایتالیاپاسخ مسی به دعوت رونالدو برای رفتن به لیگ ایتالیا