پانته‌آ بهرام و سرنوشت یک سریال؟ مثل شوخی که حتی شوخیش قشنگ نیستکارگردانی کردن فقط دکوپاژ و بازیگری و انتخاب اندازه نما نیست بخشی از آن هم تعامل و همدلی و رفع کدورت بین افراد گروه است.