پایان اما و اگرها برای کریم انصاریفردکش و قوس‌ها به پایان رسید و کریم انصاری‌فرد پیراهن ناتینگهام‌فارست را پوشید و به هواداران این باشگاه قدیمی فوتبال انگلیس معرفی شد.