پایان عصر کی‌روش، عینک‌های دودی را برداریمآنها شمشیر را از رو کشیدند و کی‌روش هم کوتاه نیامد و نیزه به دست گرفت. همین شد که جنگ فوتبال ایران آغاز شد