پایان پرده‌نشینی در سینما ؛ انتشار عمومی حمایت‌های مالی و لیست اعضای شوراهامدیر دولتی و حکومتی باید بداند که این قراردادی که امروز امضا می‌کند قرار است روی سایت قرار بگیرد و فردا همه آن را می‌بینند.