«پایتخت ۶» برای نوروز ۹۹ نهایی شد«پایتخت ۶» برای نوروز ۹۹ نهایی شد