پدر کودک سرطانی، جنجال‌های ارزانی دلار و اشتباه صدا و سیمااز زمانی که در تلویزیون آنتن فروشی باب شد بسیاری از استانداردهای حضور مهمان در برنامه‌های تلویزیونی نزول پیدا کرد.