پردرآمدترین فوتبالیست های جهانفاکس اسپورتس به وضعیت ۵ تن از پردرآمدترین بازیکنان جهان پرداخته است.