پرسپولیس- تراکتور؛ آشتی دوباره با فوتبال ایرانیپیروزی شاگردان یحیی یعنی تضمین صدرنشینی تا هفته بعد و پیروزی شاگردان ساکت الهامی یعنی بازگشت واقعی به کورس قهرمانی.