پرسپولیس: مطالبات برخی از طلبکاران که حکم قطعی داشتند، پرداخت شدتهیه گزارش حسابرسی و مالی یکی از امورات مهمی است که مسئولین مالی باشگاه دست در دست هم دادند تا این گزارش را در موعد مقرر ارائه نمایند و به طور ویژه در حال تلاش هستند تا این گزارش تهیه شود.