پرسپولیس: کالدرون فهرست مازادی به باشگاه نداده استکالدرون هیچ فهرستی مازادی نداده است. از قبل تصمیم گرفته شده بود که اگر بازیکنی در فهرست مازاد قرار گرفت بعد از پایان نیم‌فصل این اتفاق رخ بدهد.