پرسپولیس: کنعانی‌زادگان در لیست مازاد نیستپرسپولیس: کنعانی‌زادگان در لیست مازاد نیست