پرسپولیس یحیی زهر چشم گرفت!فوتبال هیچوقت قابل پیش‌بینی نیست. درست مثل زندگی که هیچ تضمینی ندارد، حتی اگر کوبی برایانت باشی و سوار بر هلی‌کوپتر اختصاصی با اطمینان از زمین بلند شوی….