پرویز هادی دومین طلایی ایران در جام دان کلوف / پایان کار ایران با ۲ طلا و یک برنزپرویز هادی دومین طلایی ایران در جام دان کلوف / پایان کار ایران با ۲ طلا و یک برنز