پوسترِ چند پوستری، برای "چند همسری" (+عکس)در همین ابتدا راه برگزاری کارگاه‌های آموزشی چند همسری، چنین نقض قانونی جز بی اعتباری چه سرانجامی می‌تواند داشته باشد؟