پیام ویدیویی جکی چان برای مردم هند: قوی بمانید، سالم بمانید!پیام ویدیویی جکی چان برای مردم هند: قوی بمانید، سالم بمانید!