پیروزی ترابزون در حضور امیری و حسینیپیروزی ترابزون در حضور امیری و حسینی