پیروزی ۲ بر صفر الدحیل برابر العینپیروزی ۲ بر صفر الدحیل برابر العین