پیشنهاد باشگاه‌دانمارکی؛تماشای‌بازی از داخل‌ماشینبه این ترتب قرار است تابلوهای ویدیویی گسترده ای را خارج از MCH Arena احداث شود که محل دقیق آن روبروی پارکینگی است که در آن بیش از ۲۰۰۰ مکان جدا از هم تعریف شده است .