پیشنهاد یک استقلالی به رحمتی: وقتش رسیده کلا خداحافظی کنییک پیشکسوت استقلال به مهدی رحمتی پیشنهاد داد از فوتبال خداحافظی کند.