پیمان حسینی: باید به عنوان دومین تیم دنیا به ما توجه شودتوجهات مالی، اردویی، بازی تدارکاتی و… اکنون وجود دارد، اما به نظرم برای رسیدن به هدف بزرگ، باید توجه بیشتری شود.