چالش دعوت به شعرخوانیترانه خوانی یا سرود خوانی به سبک ایتالیایی ها در برخی مجتمع ها بهانه ای است تا بگوییم ما بیش از سرودهای دسته جمعی با شعر شناخته می شویم. پس بیاییم چالش شعرخوانی هم راه بیندازیم!