ژاپن چطور کسب ۳۰ طلای المپیک ۲۰۲۰ را نشانه گرفته است؟ژاپن چطور کسب ۳۰ طلای المپیک ۲۰۲۰ را نشانه گرفته است؟