کالدرون نیاید یک جنجال است بیاید هزار جنجال!اگر برگردد نیز دست از سر مدیران باشگاه برنمی دارد و مطمئنا مصاحبه های تندی علیه انصاری فرد و سایر ارکان مدیریتی باشگاه انجام می دهد. او حالا دیگر قدرت خود را متوجه شده و می داند با بهترین مدل حمایت از سوی هواداران مواجه است. حالا بهترین زمان برای مصاحبه و رفتار علیه باشگاه را در اختیار دارد.