کاوه رضایی: شارلروا خانواده‌ام است/از برگشتنم خوشحال هستمپیشنهادهای دیگری نیز داشتم اما همه چیز اینجا برایم مهیا است. بسیار سخت است شما به تیمی بروید و با محیط جدید خودتان را وفق دهید. من تصادفی اینجا را انتخاب نکردم بلکه این خانواده من است.