کدام داور دربی ۹۰ را سوت می زند؟داور دربی ۹۰ کیست؟ به نظر می رسد این بار این موقعیت نصیب موعود بنیادی فر شود. داور ۳۴ ساله فوتبال ایران که کارشناس ارشد مدیریت ورزش است از سال ۲۰۱۳ به لیست داوران بین المللی فوتبال ایران اضافه شده است.