کرمانشاه یک سال بعد از زلزله ؛ زندگی با حسرت ادامه دارد (عکس)با گذشت یک سال از این زلزله هولناک، بازماندگان این حادثه، آسیب های شدید روانی را در پی مرگ عزیزان، تخریب منزل، از بین رفتن دارایی ها و … تجربه می کنند.