کرونا/ تعویق بازگشایی بزرگترین سینمای زنجیره‌ای آمریکاکرونا/ تعویق بازگشایی بزرگترین سینمای زنجیره‌ای آمریکا