کشتن اس‌اس؛ شکار بدترین جنایتکاران جنگی تاریخاورایلی نویسنده ۱۲ کتاب پرفروش تاریخی است. سری کتاب های «کشتن» اورایلی تاکنون ۱۷ میلیون نسخه فروش داشته اند.