کفاشایان: با زورگویی حق پخش تلویزیونی را ندادند/ هنوز دارم تبعات پیگیری حق پخش فوتبال را می دهموجدان من پیش خودم راحت است که هیچ تخلفی نکرده ام. مثل این می ماند که چیزی را فروخته ایم و پولش را نداده اند. این مسائل ممکن است در هر فدراسیونی ایجاد شود و چیز عجیبی نیست. نمی دانم کمیته اخلاق با چه نیتی علیه من رای صادر کرد. اینکه چه شد این رای را هم رسانه ای کردند را نمی دانم.