کمپ حجازی به باشگاه استقلال واگذار می‌شوداین کمپ در آینده نزدیک به باشگاه استقلال تهران واگذار خواهد شد تا موجب تسریع در فرایند خصوصی سازی شود.