کمک ۲ میلیون دلاری کارگردان چینی به ایران برای مقابله با کروناکمک ۲ میلیون دلاری کارگردان چینی به ایران برای مقابله با کرونا