کمک ۵۰۰هزار دلاری فدراسیون جهانی وزنه برداری به کشورهافدراسیون جهانی پس از مشورت با اعضای خود اعلام کرد از پولی که نزد کمیته بین المللی المپیک دارد، نیازی به دریافت پیش پرداخت نیازی ندارد.