کمک ۱٫۵ میلیون یورویی رونالدو به افطار مردم فلسطینکمک ۱٫۵ میلیون یورویی رونالدو به افطار مردم فلسطین