کناره‌گیری لیپی از هدایت چینکناره‌گیری لیپی از هدایت چین